IESESELSFRËNN LËTZEBUERG a.s.b.l. - RC F6302

 

Mir sin eng Associatioun ouni Gewenn Zweck, déi 2001 gegrënnt gouf:

-  fir d'Ieselshalter zu Lëtzebuerg zesummenzeféieren,

-  fir hir Interessien ze vertrieden,

-  fir en Informatiounsaustausch ze erméiglechen, hei an am Ausland,

-  fir Fräizeitaktivitéiten mat den Ieselen ze organiséieren.

 

CONTACT:

Fir weider Informatiounen schéckt eis een E-mail op  ieselsfrennhotmail.com


Comité:

 • Präsidentin: Mailliet Janine
 • Vize-Präsidentin: Ries Laura
 • Sekretärin: Scholtes Conny
 • Trésorière: Regenwetter-Malherbe Christiane
 • Shop: Fischels Sandy

Memberen vum Comité:

 • Cannivé Martine
 • Faber Christiane
 • Faber Fränzi
 • Hoffmann Pascale
 • Lallemang Guy
 • Reiles Michèle
 • Schweicher Nicolas
 • Trentin Alex

Hei sinn d‘Aktivitéiten di vun eise Membren ugebuede ginn:

AKTIVITITÉTEN


Léiw Memberen,

 

Am Zeitalter vum Computer as d’Communikatioun per E-mail zum Alldaag gin, an et as fir den Sekretär vum Verein eng grouss Erlichterung wann en nëmmen e Knäppchen brauch ze drëcken fir wichtig Informatiounen ze verschëcken.

 

Et geet méi séier an et gët méi bëlleg.

 

E Bréif vun der Post as wuel méi eppes perséinliches, mee et gët ëmmer méi schwierig bei steigender Mitgliederzuel déi Arbicht niewt der normaler Arbicht ze machen.

Mir hoffen op ärt Verständnis, wa mir Iech bieden är E-mail matzedeelen fir de Courrier ze kréien. Mir kënnen Iech versëcheren, dass är Adress nëmmen fir d’Korrespondenz vum Verein genotzt gët an nit weidergereecht gët.

 

Macht w.e.g. eng mail op ieselsfrennhotmail.com mat der Angab vun ärer Adress.

 

Mat schéine Gréiss

Schweicher Nicolas


Download
Antrag für die Mitgliedschaft - Demande d'adhésion
Demande_adhesion_2023.pdf
Adobe Acrobat Dokument 127.1 KB